CAREER

บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เรามุ่งเน้นในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงสุดและการบริการอันดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า บุคคลากรในองค์กรจึงเป็นทรัพยากรอันมีค่า
ในการที่จะผลักดันให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จ

 

ถ้าคุณเป็นคนกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า อุทิศตนทุ่นเท มีความคิดสร้างสรรค์
รู้บทบาทหน้าที่ของตน และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโต
และความสำเร็จของเรา เรายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวยูนิทีวีเวล
เพียงคุณกรอกใบสมัคร และส่งมาหาเราได้ตามที่อยู่ข้างล่าง
เอกสารการสมัครงานจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับอย่างดี
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

แผนกบุคคล
โทรศัพท์ +66(0)2 578 6152 -5 ต่อ 325
Email : hr@unitywewell.com

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สามารถวางระบบบัญชี ระบบการเงิน, ระบบงบประมาณ, ระบบทรัพย์สิน ระบบคลังสินค้าได้ดี
 • ตรวจสอบระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ,อากรแสตมป์
 • บริหารงานด้านตรวจนับสินค้า (Cycle count, Physical count) และการทำลายสินค้าประจำปี
 • ปิดงบการเงินทุกเดือนเพื่อส่งผู้บริหาร และงบประจำปีส่งผู้สอบบัญชี
 • ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น Purchase to Pay, Order to Receipt
 • สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากร และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อชี้แจงข้อมูลได้
 • สามารถวางแผนภาษีอากรได้
 • บริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เสนอแนะผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์กระแสเงินสด(Cash Flow) งบประมาณหลาย ๆ Dimension งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ต้นทุนการผลิต และประเมินสถานการณ์การเงินขององค์กรรายงานต่อผู้บริหาร
 • จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้เพียงพอแก่ความต้องการขององค์กรโดยคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน และการจัดการให้ได้ทันเวลาอย่างเหมาะสม
 • ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทขององค์กร ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงโดยครบถ้วน
 • บริหารความเสี่ยงเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, ความเสี่ยงทางธุรกิจ, สินค้าหมดอายุและลูกค้าที่ส่งผลกระทบ
 • สามารถปิดบัญชีด้าน Manufacturing
 • จัดทำงบประมาณแต่ละหน่วยงาน งบกลางและสรุปภาพรวมทั้งองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ(ปี) : 33-38 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบัญชีและการเงิน
อื่น ๆ : มีความชำนาญในการใช้ Excel ระดับ Advance เช่น Pivot table, Vlookup etc. อ่าน -เข้าใจ-วิเคราะห์-ตีความ ข้อมูลทางการเงิน (Financial Literacy)

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน หรือบัญชีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 - 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการผลิต, ซื้อมาขายไป,นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการเงินการลงทุน
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมทางบัญชีเช่น Mac5 หรือ Microsoft Dynamic หรือ Info หรือ SAP
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการสินทรัพย์และโครงการการลงทุน และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจเสนอผู้บริหาร
 • มีความรู้กฏหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • รู้จักเครื่องมือทางการเงิน OD, Term Loan, LC, DP, DA, Trust Receipt, BG
 • มีประสบการณ์ทำ KPI ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา ว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารทีมงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ อดทน ซื่อสัตย์ ทุ่มเทและเสียสละ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนางานได้โดยประยุกต์ใช้ Digital Technology
เลขาผู้บริหาร ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมการประชุม ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ บันทึกการประชุม
 • ติดตามผลการประชุม ปฎิบัติงานตามที่ประชุมมอบหมาย ติดตามงานในประเด็นต่างๆ ที่ค้างอยู่ในวาระที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 • ร่างจดหมาย ที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • จัดทำรายงานการประชุมในทุกการประชุมที่ได้รับมอบหมาย อย่างมืออาชีพ และโดยจะต้องมีการบันทึกข้อความสำคัญทั้งหมด ที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุม ภายในระยะเวลาที่กำหนดฯลฯ
 • จัดทำทะเบียนเอกสารเข้า-ออก ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม
 • จัดทำเอกสารรายงาน สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงจัดทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • รักษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ(ปี) : 25-40 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ), สาขานิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสถิติ, Finance หรือ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office (Word/Excel/Power Point) ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี รักงานบริการ และติดต่อประสานงานได้ดี
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ ยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
Product Specialist ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ(ปี) : 26 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีการอาหาร เท่านั้น
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 26-30 ปี
 • เคยมีประสบการณ์ทำ Lab Microม เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เพาะเลี้ยงเชื้อ 2-5 ปี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยันในการใฝ่หาความรู้
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนสูง
 • มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง สำหรับใช้ในการทำงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Sales Executive ( 3 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 24-27 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปะสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง สำหรับใช้ในการทำงาน
เราใช้ Cookie เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ โดย cookie จะช่วยให้เราเรียนรู้กระบวนการใช้งาน website ของคุณ
และนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการให้บริการของเรา คุณสามารถศึกษาการใช้ cookie และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่หน้า
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Authorized Distributor of trustworthy brands for Laboratory Chemicals Culture Media and Laboratory accessories in Thailand.
ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง อาหารเลี้ยงเชื้อ และ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
Unitywewell Co.,Ltd.
6,8 SOI CHOKCHAI 4 SOI 84 YAK 2, CHOKCHAI 4 RD., LAT PHRAO, BANGKOK 10230
Tel :
+66(0)2 578 6152 -5 , +66(0)2 942 2225
Fax :
+66(0)2 578 6156 , +66(0)2 942 2220
e -mail